Thông báo thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2013 hệ Chính qui

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:30/2013/PTC-TB                                                    Tp.HCM, Ngày 06 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

( V/v thu học phí khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2013 )

 

Căn cứ theo thông báo số 58/1-13/2012/PTC-TB ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc thu học phí tốt nghiệp năm 2013.

Căn cứ theo thông báo số 198/2013/KH-TĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 về kế hoạch tổ chức tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng hệ chính qui đợt tháng 09/2013

Phòng Tài chính thông báo thời gian thu và mức học phí làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các lớp có kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2013 như sau :

  1. )Đối tượng thực hiện : sinh viên các lớp thuộc các khoa sau :

-        Khoa Xã Hội và Nhân Văn   

-        Khoa Kế Toán

-        Khoa Lao Động Công Đoàn

-        Khoa Quản Trị Kinh Doanh

-        Khoa Tài chính Ngân Hàng

  1. )Mức học phí : sinh viên theo dõi mức học phí tốt nghiệp tại Khoa theo TB số 58/1-13/2012/PTC – TB ngày 20 tháng 02 năm 2013.
  2. )Thời gian đóng học phí : Từ ngày 10/06/2013 đến hết ngày 14/06/2013
  3. )Địa điểm đóng : tại Phòng Tài Chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

Lưu ý : Sinh viên có thắc mắc về học phí liên hệ số điện thoại : 37755070 hoặc 0949423033 gặp thầy Phạm Văn Bé

 

                                                            PHÒNG TÀI CHÍNH

TL.Trưởng phòng

Nơi nhận:

-Phòng Đào Tạo.Phòng CTHSSV                                                                                                                                  

-Khoa.                                                                                                                      (Đã ký)

-Lưu.

 

 

PHẠM VĂN BÉ