Thông báo triển khai website yêu cầu Chứng nhận sinh viên

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số: 25/2013/TB - CTSV

                                                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2013

            

THÔNG BÁO

V/v triển khai website yêu cầu “Chứng nhận sinh viên”

 Kính gửi:      - Lãnh đạo khoa;

              - Trợ lý Công tác sinh viên;

                                                  - Giảng viên chủ nhiệm;

              - Ban cán sự các lớp.

 

Để thuận lợi trong việc xác nhận hồ sơ sinh viên và giảm tải thời gian sinh viên liên hệ trực tiếp để gởi yêu cầu, Phòng Công tác HSSV đã triển khai website yêu cầu “Chứng nhận sinh viên” thử nghiệm trước tiên đối với sinh viên khoa Công nghệ thông tin và khoa Toán thống kê. Kết quả đã đáp ứng được nhu cầu của sinh viên. Nay Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả sinh viên toàn trường:

-                     Từ ngày 15/3/2013 sinh viên có nhu cầu làm giấy chứng nhận sinh viên không đến trực tiếp Phòng Công tác HSSV để thực hiện, sinh viên chỉ cần truy cập vào website: http://cnsv.tdtsolutions.vn và thực hiện các bước (theo tài liệu hướng dẫn sử dụng website yêu cầu chứng nhận sinh viên đính kèm).

Kính đề nghị các khoa triển khai để sinh viên thực hiện.

Ghi chú: Website yêu cầu “Chứng nhận sinh viên” áp dụng đối với sinh viên đúng tiến độ đào tạo.

Trân trọng!

 

 

                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :                                                                                                   

-          Các khoa;                                                                                 (ĐÃ KÝ)

-          Lưu.                                                                                                  

                                                                                                         

                                                                                             ThS. NGUYỄN VĂN BẮC

                                                                                                                      


Sinh viên xem hướng dẫn sử dụng tại đây: File đính kèm 1

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: SV ĐÚNG TIẾN ĐỘ CÁC HỆ, CÁC KHÓA
 LƯU Ý: SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRONG NGÀY (TRƯỚC 17H00) SẼ ĐƯỢC NHẬN VÀO LÚC 17H00 ĐẾN 19H30 CỦA NGÀY ĐĂNG KÝ, NẾU SINH VIÊN KHÔNG ĐẾN NHẬN SẼ NHẬN LẠI VÀO CÁC NGÀY HÔM SAU, THỜI GIAN NHẬN LẠI: 18H00 ĐẾN 19H30. ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN.