Thông báo V/v: Xác nhận sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHÒNG CT - HSSV                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                         

       Số: 76 /2013/CTHSSV-TB

 

                                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

(V/v: Xác nhận sinh viên)

 

 

Kính gửi: - Lãnh đạo các khoa, Trung tâm GDTC&QP.

   - Lãnh đạo Phòng KHCN, HT&SĐH.

                                                          - Trợ lý Công tác sinh viên.

 

Nhằm thuận lợi cho công tác cấp giấy chứng nhận sinh viên được nhanh chóng và kịp thời. Phòng CTHSSV đã triển khai cho sinh viên thực hiện qua website http://cnsv.tdtsolutions.vn trong học kỳ II/2012-2013; cũng như chứng nhận lại cho các học kỳ trước. Tuy nhiên, số lượng giấy chứng nhận sinh viên đã đăng ký mà không đến nhận còn rất nhiều.

Nay, Phòng CTHSSV thông báo đến tất cả sinh viên toàn trường như sau:

  • Sinh viên đã đăng ký các loại giấy chứng nhận đến nhận lại từ ngày thông báo đến hết ngày 21/06/2012. Sau ngày 21/06/2013 Phòng sẽ làm thủ tục hủy tất cả các loại giấy chứng nhận còn tồn đọng và không cấp lại cho những sinh viên này.

 

  • Từ ngày 15/06/2013 sinh viên đăng ký cấp giấy chứng nhận, trong vòng 7 ngày làm việc sinh viên phải đến nhận lại. Sau 7 ngày làm việc Phòng sẽ làm thủ tục hủy tất cả các loại giấy chứng nhận còn tồn đọng và không cấp lại cho những sinh viên này trong học kỳ đó.

 

  • Phòng sẽ chứng nhận tất cả hồ sơ của các học kỳ trước về việc miễn giảm học phí cho sinh viên đến ngày 13/09/2013. Từ ngày 16/09/2013 trở đi Phòng chỉ cấp chứng nhận cho sinh viên theo học kỳ hiện tại qua website và sẽ không chứng nhận lại của các học kỳ trước đó.

Đề nghị Trợ lý CTSV khoa thông báo đến sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(ĐÃ KÝ)

 

THS. NGUYỄN VĂN BẮC