Thông báo V/v triển khai website nhập hồ sơ sinh viên khóa mới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Số :          /2013/TB - CTSV

                                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2013

            

THÔNG BÁO

V/v triển khai website nhập hồ sơ sinh viên khóa mới

 

Kính gửi:       - Trợ lý Công tác sinh viên;

                               - Giảng viên chủ nhiệm/cố vấn.

 

Năm học 2013 – 2014, Phòng Công tác HSSV triển khai website nhập hồ sơ (thông tin nhân thân) khóa mới (bậc đại học khóa 17, cao đẳng khóa 9).

Nay, Phòng Công tác HSSV kính đề nghị Trợ lý CTSV các khoa, giảng viên chủ nhiệm/cố vấn thông báo để tất cả sinh viên khóa mới truy cập vào website: http://htttsv.tdt.edu.vn chọn mục “Quản lý thông tin sinh viên” và thực hiện các bước (theo tài liệu hướng dẫn nhập hồ sơ). Thời gian thực hiện: từ ngày 25/9/2013 đến 12/10/2013.

Đề nghị tất cả sinh viên nhập thông tin nhân thân thật kỹ lưỡng và chính xác vì dữ liệu thông tin này sẽ được sử dụng để in văn văn bằng tốt nghiệp, in các loại chứng chỉ. Nhà trường sẽ không cấp văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ khác với dữ liệu thông tin ký xác nhận này. Nếu xảy ra sai sót, sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Trân trọng!

 

 

 

                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :                                                                                                   

-          Các khoa;

-          Lưu.                                                                                                  

                                                                                                         

                                                                                   ThS. NGUYỄN VĂN BẮC

          Sinh viên xem hướng dẫn  tại đây