Thông báo về việc tổ chức học, thi lấy giấy phép lái xe cho sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV                                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:     /2012/CTHSSV - TB
    


                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng  9  năm 2012

                         THÔNG BÁO

            ( V/v Tổ chức học, thi lấy giấy phép lái xe cho sinh viên )

Nhằm hỗ trợ sinh viên hệ đại học khoá 16, hệ cao đẳng khoá 8 và sinh viên các khoá thuận tiện trong việc học và thi lấy giấy phép lái xe hai bánh (hạng A1). Phòng công tác HSSV phối hợp với Trung tâm dạy nghề Thái Sơn trực thuộc Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng, tổ chức học, thi lấy giấy phép lái xe cho sinh viên như sau:

+ Thời gian tổ chức       : Tổ chức thi vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

+ Địa điểm tổ chức thi  : Số 51/2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM.

+ Học phí                        : 210.000đ/hồ sơ (bao gồm: chi phí khám sức khoẻ, tài liệu học luật, bộ hồ sơ học, thi lấy giấy phép lái xe theo qui định).

+ Hồ sơ đăng ký bao gồm:

    o 01 CMND photo.
    o 08 ảnh (3x4).
    o Giấy khám sức khoẻ (nhận mẫu đơn tại Phòng A 003).
    o Đơn đề nghị học, thi lấy giấy phép lái xe (nhận mẫu đơn tại phòng A 003).

+ Đăng ký và nộp hồ sơ tại: Phòng công tác HSSV (phòng A003, ĐT 08 37 755 054).

(Ghi chú:  Sinh viên hoàn toàn tự do đăng ký khi có nhu cầu, sinh viên không có nhu cầu, không phải tham gia)

Kính đề nghị các Khoa, Ban quản lý KTX thông báo rộng rãi đến sinh viên biết để đăng ký tham gia.

Nơi nhận                                                                                                                           Trưởng phòng                                                                                                                                                                               
    - BGH (báo cáo).
    - Các Khoa, KTX (thông tin đến SV).                                                                                    (Đã ký)
    - Lưu
                                                                                                                                  ThS. Nguyễn Văn Bắc