Theo Điều 5 khoản 11 Quy chế học sinh - sinh viên, sinh viên phải có nghĩa vụ đóng học phí đúng thời hạn theo quy định. Trường hợp sinh viên khó khăn, không có khả năng đóng học phí phải nộp đơn xin gia hạn cho Phòng CTHSSV trước khi hết hạn đóng học phí; Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ  đóng học phí học kỳ II, năm học 2016-2017.

 

Phòng Công tác học sinh - sinh viên thông báo đến những sinh viên năm nhất   (đại học khóa 20 - tuyển sinh năm 2016) chưa hoàn tất nghĩa vụ học phí học kỳ II,      năm học 2016-2017 như sau:

-      Nhắc nhở sinh viên phải theo dõi thông tin đóng học phí đúng thời hạn.

-      Để hỗ trợ sinh viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ học tập tại Trường, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã đề xuất Nhà trường cho phép sinh viên được tham gia dự thi giữa học kỳ 2, năm học 2016-2017.

-      Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí hoàn tất:

 + Đợt 1:  từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2017.

 + Đợt 2: từ ngày 13/03 đến 16/03/2017

 + Địa điểm: Phòng Tài chính (A.0007)

-      Sau thời gian trên, nếu sinh viên vẫn không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, Nhà trường sẽ cấm thi các môn học cuối học kỳ 2, năm học 2016-2017.

 

Phòng Công tác học sinh - sinh viên kính đề nghị các Khoa thông báo đến những sinh viên năm nhất có tên trong danh sách đính kèm được biết và thực hiện nghĩa vụ.

 

Trân trọng./.