Kính gửi: Anh (chị) sinh viên.
Phòng Công tác học sinh – sinh viên thông báo đến anh (chị) sinh viên (danh sách đính kèm) thông tin nhận tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập với các nội dung cụ thể như sau:

1.        Thời gian: Từ ngày 16/5-18/5/2017.
Buổi sáng: 07g30-11g30
Buổi chiều: 13g00-17g00
2.        Địa điểm: Phòng Tài chính (Phòng A.0007)
3.        Nội dung: Nhận tiền miễn, giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015, Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Trân trọng.